Giò chả Ước Lễ Ngọc Yến.

Chúng tôi là từ sản phẩm từ làng nghề giò chả  Ước Lễ.